X
thub
เพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
เลือกสินค้าต่อ เข้าสู่ตะกร้าสินค้า

ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชน ด้านการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร

“ทุกวันหยุด มาเรียนรู้ ทำเองก็ได้ ทำขายก็ได้”
            โครงการศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชนด้านการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้กับประชาชน เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2553 โดยในแต่ละวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรม  ถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านกิจกรรมสาธิต เพื่อการพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ โดยการนำเอา สมุนไพรใกล้ตัว มาใช้ประโยชน์ทางยา อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง อาทิ น้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อย ยาดมสมุนไพร ยาลูกกลอนล้างลำไส้ ซุปพญายอ น้ำตรีผลา น้ำฝางกุหลาบ แชมพูมะกรูด เจลว่านหางจระเข้ เป็นต้น
            กิจกรรมสาธิตของศูนย์การเรียนรู้ฯเป็นที่สนใจและได้รับการยอมรับจากประชาชน ทำให้มีคณะศึกษาดูงาน ทั้งประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แวะเวียนเข้ามาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรและการประยุกต์ใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวันมากขึ้น   เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ การประกอบอาชีพ และนำไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งจุดแข็งของอภัยภูเบศรคือการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ ทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เข้าถึงสมุนไพรและเข้าถึงอภัยภูเบศรได้ง่ายขึ้น
            สามารถเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:30 น. - 16:00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037-211088 ต่อ 3333 หรือ 087-5820597 (ในวันและเวลาราชการ)