X
thub
เพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
เลือกสินค้าต่อ เข้าสู่ตะกร้าสินค้า

เกี่ยวกับเรา


มูลนิธิ

มูลนิธิ

“อภัยภูเบศร” สะพานแห่งภูมิปัญญา สร้างคุณค่ายาไทย

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

...โรงพยาบาลน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว...

อภัยภูเบศรสู่สากล

ความภาคภูมิใจ/รางวัลที่ได้รับ

...ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐานระดับสากล...

มาตรฐานการผลิต

คุณภาพระดับสากล

มาตรฐานการผลิต GMP/PICs เข้มงวด เคร่งครัด ครอบคลุม

เกษตรอินทรีย์

วัตถุดิบสมุนไพรไร้สารเคมี

มาตรฐานวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ IFOAM-accredited ACT

อภัยภูเบศรใส่ใจสังคม

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

สร้างการเรียนรู้ สมุนไพร สุขภาพ ส่งต่อสู่อนาคต