X
thub
เพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
เลือกสินค้าต่อ เข้าสู่ตะกร้าสินค้า
เกี่ยวกับเรา

อภัยภูเบศร” สะพานแห่งภูมิปัญญา สร้างคุณค่ายาไทยพลิก ฟื้นสมุนไพรให้กลับมา กว่าจะมาถึงวันนี้อภัยภูเบศรนั้นมีที่มา ในการพัฒนาสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยจาก เภสัชกรผู้หนึ่งนามสุภาภรณ์ ปิติพร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ใส่ใจคุณภาพ ความปลอดภัย นึกถึงสมุนไพร นึกถึงอภัยภูเบศร

บริการ
  • นวดไทย/รพ.แพทย์แผนไทย
  • อภัยภูเบศร เดย์ สปา
  • ร้านยาไทยโพธิ์เงิน อภัยภูเบศรโอสถ
  • ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร/พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
  • ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชน
  • ร้านสมุนไพรอภัยภูเบศร
  • บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพรปราจีนบุรี
  • บริการศึกษาดูงาน

 

บอกข่าว เล่าเรื่อง

รวมความรู้สมุนไพร การดูแลสุขภาพ และข่าวสารอภัยภูเบศร

อภัยภูเบศรสะพานแห่งภูมิปัญญา ส่งเสริมมวลประชาพึ่งตนเอง ดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน